Skip to content
Home » ଯୀଶୁ କ’ଣ କରିଛନ୍ତି ଏଡିଟ୍ କିପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ବଳିଦାନରୁ ଶୁଦ୍ଧତା ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ?

ଯୀଶୁ କ’ଣ କରିଛନ୍ତି ଏଡିଟ୍ କିପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ବଳିଦାନରୁ ଶୁଦ୍ଧତା ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ?

ଯୀଶୁଙ୍କ ବଳିଦାନରୁ ଶୁଚି କରୁଥିବା ଉପହାର କିପରି ପାଇବେ?

  • by

ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରାଚୀନ ୠଗ୍ ବେଦ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ହିବ୍ରୁ ବେଦଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏବଂ ଉତ୍ସବ ଗୁଡ଼ିକରେ ସୂଚିତତ ହୋଇଅଛି | ପ୍ରତ୍ୟେକ… Read More »ଯୀଶୁଙ୍କ ବଳିଦାନରୁ ଶୁଚି କରୁଥିବା ଉପହାର କିପରି ପାଇବେ?