Skip to content
Home » ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରଥମ ଫଳ: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ | ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତୁ |

ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରଥମ ଫଳ: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ | ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତୁ |

ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରଥମ ଫଳ: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ

  • by

ଆମେ ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହୋଲି ପାଳନ କରୁ । ଏହାର ଚନ୍ଦ୍ର-ସୈର ଉତ୍ପତ୍ତି ସହିତ ହୋଲି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେରେ ଦିନ ବା ତିଥି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ… Read More »ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରଥମ ଫଳ: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ