Skip to content
Home » ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପ୍ରମାଣ

ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପ୍ରମାଣ

ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ: ପୁରାଣ କିମ୍ବା ଇତିହାସ?

  • by

ପୁରାଣ, ରାମାୟଣ, ଏବଂ ମହାଭାରତ ସମୟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଚିରଞ୍ଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ । ଯଦି ଏହି ପୁରାଣଗୁଡିକ ଐତିହାସିକ ତେବେ ଏହି ଚିରଞ୍ଜୀବୀମାନେ ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ବାସ… Read More »ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ: ପୁରାଣ କିମ୍ବା ଇତିହାସ?