Skip to content
Home » ଯୀଶୁଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ସପ୍ତାହ 1: ଯୀଶୁ - ଜାତିଗୁଡିକ ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତୁ |

ଯୀଶୁଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ସପ୍ତାହ 1: ଯୀଶୁ – ଜାତିଗୁଡିକ ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତୁ |

ପ୍ରଥମ ଦିନ: ଯୀଶୁ – ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତି

  • by

‘ଲିଙ୍ଗ’ ସଂସ୍କୃତ ଅର୍ଥ ‘ଚିହ୍ନ’ ବା ‘ପ୍ରତୀକ’, ରୁ ଆସିଛି ଯାହାର ଏବଂ ଲିଙ୍ଗମ୍ ଶିବଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ । ଶିବ ଲିଙ୍ଗ ଏକ ଗୋଲାକାର ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ଏକ ନିର୍ମିତ… Read More »ପ୍ରଥମ ଦିନ: ଯୀଶୁ – ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତି