Skip to content
Home » god ଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା

god ଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା

ଯୀଶୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣ ଆମ ଜୀବନରେ ଦ୍ଵିଜ ଆଣିଥାଏ

  • by

ଦ୍ଵିଜ (द्विज) ର ଅର୍ଥ “ଦୁଇଥର ଜନ୍ମ” କିମ୍ବା “ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ” ।ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଏବଂ ପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜନ୍ମ ହୁଏ ଏହା… Read More »ଯୀଶୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣ ଆମ ଜୀବନରେ ଦ୍ଵିଜ ଆଣିଥାଏ