Skip to content
Home » ଯୀଶୁ ଏବଂ ଦିୱାଲୀ

ଯୀଶୁ ଏବଂ ଦିୱାଲୀ

ଦିପାବଳୀ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ

  • by

ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାରତରେ କାମ କରୁଥିଲି, ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଦିପାବଳୀ ‘ଅତି ନିକଟରୁ’ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି | ମୁଁ ସେଠାରେ ଏକ ମାସ ରହିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଓ ମୋର ସେଠି ରହିବାର ଆରମ୍ଭରେ… Read More »ଦିପାବଳୀ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ