Skip to content
Home » ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ବେଦ ପୁସ୍ତକମ୍ |

ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ବେଦ ପୁସ୍ତକମ୍ |

ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ

  • by

ଆମେମାନେ ଦେଖିଅଛୁ ଯେ ସମୟର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବକୁ ଯାଇ ପୁରୁଷସୁକ୍ତା କିପରି ଈଶ୍ଵରଙ୍କ (ପ୍ରଜାପତି) ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବଳି ଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବିଷୟରେ ବାଖ୍ୟା କରେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଠାରୁ ସବୁକିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା –… Read More »ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ