Skip to content
Home » କାଳୀ ଯୁଗର ଶେଷ

କାଳୀ ଯୁଗର ଶେଷ

ଚତୁର୍ଥ ଦିନ: କଲ୍କି ପରି ତାରାମାନଙ୍କୁ ନାସ

  • by

ଯୀଶୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ନିର୍ବାସିତ କରିବାକୁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଯାହା ଏହି ଯୁଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ । ଶିଷ୍ୟମାନେ… Read More »ଚତୁର୍ଥ ଦିନ: କଲ୍କି ପରି ତାରାମାନଙ୍କୁ ନାସ